Německo-český horoslovníček (slova která jsem neznal při čtení průvodců)

Absatz, r

výstupek, schod, stupeň, (odstavec)

Kluft, e, Klüfte

trhlina

Absturz, r

sráz, pád

Koepfl

?

abwärts

dolů

kriechen

plazit se

allmählig

pozvolna

lohnend

vděčný

anlässlich

u příležitosti

meist

většinou

anseilen

přivázat se na lano

miunter

čas od času

Anstieg, r

výstup (nahoru)

Nische, e

výklenek

aper

bez sněhu

oberhalb (von etw)

nad (ve vyšší poloze než)

aufwaerts

vzhůru

Priester, r

kněz

Ausaperung, e

odsněžení

Riese r

obr

ausgeprägt

vyhraněný, vyjádřený

riesige

obrovitý

Bank, e

police

Rinne e

žlab, rýha

beherrschen

vládnout

Rippe, e

žebro

bewirtschaften

obhospodařovat

Sandboden, r

písčitá půda

Boden, r

půda (i v domě)

seinerzeit

svého času

Bogen, r

oblouk, ligatura, luk

senkrecht

kolmý

Bratschen, e

viola

Scharte, e

sedlo úzké

Buckel, r

hrbol

Schneide, e

ostří, hřeben

Dachgiebel r

štít domu

Schotter, r

šterk (šutr?)

Einfassung, e

lem

schrag

šikmý, příčný

Einstieg, r

vstup, nástup

Schuppe, e

šupina

ersichtlich

patrný

Schutt, r

suť

Flanke, e

bok

Schweif, r

ocas, ohon

Fortsetzung

pokračování

schweifen

vykroužit, toulat se

freistehend

osamělý

Sperre, e

zábrana, hráz

Gehäuse, s

pouzdro

Spreize, e

roznožka (těl)

gelangen

podařit se, dojít, dorazit

spreizen

rozepřít, roztáhnout

   

spreizen sich

vzepřít se

Geröll, s

štěrk

Stufe, e

schod, stup

Gestalt, s

útvar

stufen

opatřit schody

gestuften

schodovitý

Überwindung, e

překonání

ghs.

Gehäuse

überwunden

překonaný

Grat, s

hřeben, žebro

üblich

běžný

Haube, e

čepice

umfassend

obsáhlý

hinab

dolů

vollkomen

úplný

hinauf

vzhůru

vorhanden

k dispozici

Kammerdiener, r

komorník

Wächte, e

převěj

Kanzel, e

kazatelna

Wulst, e

vyboulení

Kehle, e

hrdlo, žlábek

Zacke, e

zub, hrot

Kerbe, e

zářez

zeitweise

čas od času